Sąlygos ir taisyklės

Šalių sutartinės Paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.spoonmoon.lt taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 02

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas Skanus dangus, UAB, į.k. 304118853. “Spoon to the Moon” – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.spoonmoon.lt.
1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo arba juridinis asmuo;
1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.4. Prekės – Tai Pirkėjo iš Pardavėjo įsigyti gaminiai, prekės, ar paslaugos.
1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.6. Taisyklės – šios „Šalių sutartinės Paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje spoonmoon.lt taisyklės“.
1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis spoonmoon.lt.
1.8. Tiekėjo cecho adresas – Žirmūnų g. 64, LT-09124 Vilnius.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio – „sutinku su taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsimėmimo ir indų gražinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu spoonmoon.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti spoonmoon.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes/paslaugas spoonmoon.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.spoonmoon.lt .
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes/paslaugas internetinėje svetainėje www.spoonmoon.lt .
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra Užsakyti, Pardavėjęs patvirtinęs užsakymą Pirkėją informuos Pirkėjo nurodytu el.paštu, kad užsakymas yra vykdomas. Vykdymui patvirtinti Pirkėjas per 1-3 kalendorines dienas sumoka avansinį mokėjimą (jei nėra sutarta kitaip) nurodytą patvirtinimo laiške bei išsiunčia mokėjimo patvirtinimą. Įvykdžius mokėjimą bankiniu pavedimu, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.4. Pirkėjo užsakymas saugomas spoonmoon.lt duomenų bazėje iki bus įvykdytas.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas spoonmoon.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.1.1. Užsakymai priimami likus 3 (trims) dienoms iki renginio. Kitas būdas užsakinėti rinkinius, tuomet juos galime pagaminti ir sekančią dieną.
4.1.2. Užsakymai vykdomi www.spoonmoon.lt platformoje suformavus ar sugeneravus bei užsakius prekių krepšelį arba išsiuntus užklausą. Patvirtinimas ar atsakymas į užklausą pateikimas kaip įmanoma greičiau, be ne vėliau kaip 3 d.d. po užsakymo/užklausos pateikimo. Kitas būdas - susisiekti el.paštu info@spoonmoon.lt ar mob. +370 670 00890.
4.1.3. Kainoraščiai pateikiami www.spoonmoon.lt.
4.1.4. Indams ir kitai Kliento atsakomybei kartu su užkandžiais, desertais, gėrimais perduodamai įrangai taikomas 50 (jei nėra sutarta kitaip) eurų indų nuomos depozitas. Grąžinus indus, jis atiduodamas. Indai nuomojami 4 (keturių) kalendorinių dienų laikotarpiui. Negrąžinus indų per nurodytą laiką, Klientui negrąžinamas depozitas, o už kiekvieną papildomą pradelstą indų nuomos dieną mokamas 25 eurų indų nuomos mokestis.
4.1.4.1. Klientas taip pat sutinka ir prisiima pilną atsakomybę už tinkamą indų ar kitos perduotos įrangos naudojimą, o ją sugadinęs/sudaužęs sutinka padengti visus tiesioginius UAB „Skanus dangus“ (Spoon to the Moon) nuostolius.
4.1.5. Pasiūlymą renginiui galite gauti užpildę mūsų Užklausos formą www.spoonmoon.lt .
4.1.6. Užsakytą produkciją, jei jos Pardavėjas nepristato į vietą, Klientas atsiima Žirmūnų g. 68, Vilnius. Google maps nuoroda: žemėlapis.
4.1.7. Pristatant produkciją į renginio vietą, serviruojame daugkartiniuose „Spoon to the Moon“ induose. Visa atsakomybė už tinkamą jų naudojimą tenka Pirkėjui ir toliau galioja 4.1.4.1 punkte numatytos sąlygos.
4.1.8. Maiste esantys alergenai neišvengiami, tad apie kiekvieną produktą teiraukitės Pardavėjo. Alergiją ar netoleravimą sukeliančių medžiagų, kurias galima aptikti ir mūsų gaminiuose, sąrašą rasite čia.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas, naudodamasis spoonmoon.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų spoonmoon.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pasirinkęs atsiimti prekes Gamybos ceche, Pirkėjas privalo jas atsiimti numatytu (pasirinktu) laiku. Pasikeitus atsiėmimo sąlygoms, Klientas privalo susisiekti ne vėliau kaip 24 val. iki renginio el. paštu info@spoonmoon.lt ar mob. +370 670 00890 darbo valandomis nuo 8 iki 18 val.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų spoonmoon.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti spoonmoon.lt esančių elementų/produktų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti spoonmoon.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų spoonmoon.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas, avansinis mokėjimas grąžinamas.
6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti spoonmoon.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis spoonmoon.lt.
6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs nevykdo Taisyklių 3.3 punkto, t.y. nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.
6.6. Pirkėjui neatlikus veiksmų nurodytų 3.3. punkte ar iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.
6.7. Pardavėjas turi teisę keisti Pirkėjo sutikus jo pasirinktų įsigyti prekių krepšelio turinį, jį pildyti ar koreguoti. Kainai pasikeitus Pirkėjas bus informuojamas el. paštu, kuriame bus atnaujintas prekių krepšelis.
6.8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose spoonmoon.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų spoonmoon.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis spoonmoon.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai spoonmoon.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų spoonmoon.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas spoonmoon.lt laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų spoonmoon.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, arba el. paštu).
7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę ar paslaugą, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos spoonmoon.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1. banko pavedimu;
8.2.2. grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu;
8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes patvirtinamas prekių ar paslaugų užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo/atsiėmimo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos už suteiktas paslaugas būtų pateikiamos elektroniniu būdu.
8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.6. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia 159€, pristatymas negalimas be atskiro šalių sutarimo.

9. Prekių pristatymas
9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių atsiėmimo ar pristatymo būdų.
9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo ir serviravimo paslaugą į renginio vietą:
9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, datą ir tikslų norimą pristatymo laiką.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes ar paslaugas priimti pats ar įpareigoti kitą asmenį, prieš tai suderinus jo kontaktus el. paštu ar telefonu. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą spoonmoon.lt cechą esantį Žirmūnų g. 64, Vilnius:
9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 1 (val) nuo užsakyme pasirinkto atsiėmimo laiko. Visa informacija apie užsakymą pateikiame el. paštu po užsakymo patvirtinimo.
9.3.2. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.
9.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti produkcijos būklę bei ją sutikrinti su užsakymu, kuris buvo išsiųstas el. paštu. Užsakymą atsiėmus, Pirkėjas Pardavėjui pretenzijų teikti negali.
9.7. Prekių/gaminių atsakomybė tenka Pirkėjui, po to kai prekes/gaminius Pardavėjas perdavė Pirkėjui. Pirkėjas įsipareigoja prekes/gaminius transportuoti ir laikyti pagal Pardavėjo pateiktas rekomendacijas, kurios pateikiamos patvirtinus užsakymą. Prekių atsitiktinio pakenkimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekės/gaminiai perduoti Pirkėjui.
9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių numatytu laiku ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes/gaminius, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas laikomas įvykdytu ir išrašoma pilna sąskaitą faktūra už suteiktas paslaugas. Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju per 3 (tris) kalendorines dienas.

10. Prekių bei paslaugų kokybė
10.1. Kiekvienos spoonmoon.lt parduodamo gaminio savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti gaminiai yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę spoonmoon.lt;
10.2.2. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.2.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad spoonmoon.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi užsakymo patvirtymo laiške, kurį Pirkėjas gavo patvirtinus užsakymą.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
11.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 3 (tris) darbo dienas turi teisę atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Jei buvo sumokėtas avansas, šis avansinis mokėjimas negrąžinamas.
11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša šiuo būdu: Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@spoonmoon.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
11.1.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol užsakymas dar nebuvo pradėtas vykdyti, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjo sumokėtas avansas Šalių sutarimu, gali būti panaudotos kito užsakymo metu. Jei viena iš Šalių nesutinka, toks susitarimas negalimas.
11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė ar paslauga jau buvo pagaminta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 9.8. punkte numatytos nuostatos.
11.1.5. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) valandas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@spoonmoon.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 670 00890. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir kompensuoti tiesioginius nuostolius, bet nedaugiau, nei suma už kurią buvo nupirkta prekė.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.spoonmoon.lt svetaine.
12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, bei informacija, kuri buvo pateikta el. paštu, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.3. Jei spoonmoon.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti spoonmoon.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams nuolaidų.
13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo spoonmoon.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Nenugalima jėga (force majeure)
15.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
15.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios Sutarties taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Sutarties taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
16.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl spoonmoon.lt įsigytos prekės ar paslaugos Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

Pardavėjas
Skanus dangus, UAB
Į. k. 304118853
PVM LT100010565014

Direktorė
Judrė Antanaitė

__________________________

 

Pirkėjas

__________________________